Hållbar skog agenda 2030

Agenda 2030 viktigt mål för Paper Province

Stärka regionen, säkra ny kompetens och vara en kraftfull röst internationellt är några nyckelposter för Vinnväxt-initiativet Paper Province inför framtiden.

iHubs Sweden Bioekonomi Agenda 2030 viktigt mål för Paper Province

Agenda 2030 är en viktig del av de strategiska områden som Paper Province i Värmland arbetar med. Nyligen samlandes medlemsföretag, anställda, styrelse och representanter från akademin till en strategidag för att diskutera framtida satsningar för Paper Province.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

2015 antog FNs generalförsamling Agenda 2030 – en agenda för att styra världen mot en mer hållbar utveckling. Med sina 17 globala mål, 169 delmål, engagerar Agenda 2030 närmare 200 länder, där bland Sverige och Paper Province.

För Paper Province och skogsbranschen är agendans globala mål högst relevanta. Genom att få fler att arbeta mot ett mer hållbart samhälle kan den skogliga bioekonomin gynnas.

Läs mer om bioekonomi.

Världsledande inom skoglig bioekonomi

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi som ägs och drivs av drygt 100 medlemsföretag. Huvudsyftet med strategidagen var att skapa diskussioner kring vägen fram till 2023, då de tioåriga tillväxtprojekten som Vinnväxt-initiativ med Vinnova avslutas i sin nuvarande form.

– Jag får inte uppfattningen att vi helt ska styra om verksamheten. Skapandet av internationell lyskraft är central och det råder det stor samstämmighet kring, säger Paul Nemes, vice VD på Paper Province.

Att fortsätta kraftsamla regionalt och skapa en internationell innovationshub är två åtgärder som alla var överens om.

– Vi behöver attrahera unga och skapa intresse för att säkra kompetensförsörjningen. Det är också viktigt att lyfta den akademiska kopplingen, dels i innovationsarbetet men också för att konkret stärka klustrets framtidsutsikter, säger Paul Nemes.

Läs mer om Paper Province.

Trendspaning

Dagen inleddes med en trendspaning där fyra aktuella områden listades:

  • Specialisering, framförallt om Paper Province mål med internationalisering ska lyckas.
  • Att Paper Province driver utvecklingen av den skogliga bioekonomin, något som kräver lobbying och kommunikation.
  • Att ingå i större internationella sammanhang och samarbeta med aktörer utomlands.
  • Att arbeta för att hamna högre upp i värdekedjan.

Bioekonomi i praktiken

Paper Province har fyra strategiska områden som arbetet fokuserar på: innovation och utveckling, kompetensförsörjning, internationalisering och regional tillväxt. Flera av de idéer och aktiviteter som kom fram under strategidagen rörde just de fyra områdena.

– Vi ska fortsatt stärka vår möjlighet att demonstrera bioekonomi i praktiken, exempelvis genom att bygga starka testbäddsmiljöer. Testbäddarnas långsiktighet är viktigt, den omgivande miljön med kompetens, företag och finansieringsstöd är vad vi erbjuder, säger Paul Nemes.

Resultat av medlemsenkäten

Vid strategidagen redovisades den nyligen genomförda medlemsenkäten, där det framgår att orsaken till att vara med i Paper Province framförallt är tillgång till ett dynamiskt nätverk. Genom Paper Province proaktiva arbetssätt skapas mötesplatser genom seminarier och mässor. Möjligheten att få projektledning av Paper Province rådgivare är en viktig förmån för medlemmarna.

Se filmen om Paper Province

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll