Johannes Holmberg, Calejo.

Artificiell intelligens för vatten och avlopp

Calejo Industrial Intelligence har som AI-expert blivit medbjuden i ett stort industri- och kommungemensamt Vinnovafinansierat PiiA-projekt inom VA-området kallat ”VA digitalisering i ett smart ekosystem”.

iHubs Sweden Bioekonomi Artificiell intelligens för vatten och avlopp

Calejo Industrial Intelligence har som AI-expert blivit medbjuden i ett stort industri- och kommungemensamt Vinnovafinansierat PiiA-projekt inom VA-området kallat ”VA digitalisering i ett smart ekosystem”.

VA står inför gigantiska utmaningar framöver när det gäller ekonomi, teknik och hållbarhet, som framöver kommer att kräva kraftfulla satsningar och stora investeringar. Sverige och världen har stora utmaningar framför sig när det gäller vattenförsörjning och avloppshantering.

– Det handlar om att möta en stor och ökande tillväxt i städerna, en åldrade VA-infrastruktur, ökande akutinsatser och historiskt stora investeringsbehov. Branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattar det kommunala investeringsbehovet under de kommande 20 åren till över 100 miljarder kronor för att fortsätta kunna rena vårt vatten och hantera vårt avloppsvatten, säger Mats Johansson, projektledare och senior advisor på Process IT Innovation.

Bred uppslutning av aktörer

I det aktuella strategiska PiiA-projektet (Processindustriell IT och Automation) samlas nya och redan existerande parter i en inkluderande och öppen förstudie rörande kommande behov och möjliga effektiva digitala lösningar. Projektägare är Process-IT i Luleå och bland övriga medverkande förutom Calejo märks Stockholm Vatten, Stockholm Avfall, Umeå och Vindelns VA-bolag Vakin, Mälarenergi, Luleå Energi, Umeå Energi, SCA Munksund, LKAB, SSAB, Siemens, ABB, Afry, Elsys, Flow Below, Umeå Universitet, RISE, Luleå Tekniska Universitet, Blue Institute samt FOI.

Projektet syftar till en samsyn och en bättre omvärldsförståelse som grund för att utifrån detta skapa nödvändiga aktiviteter och tillämpade projekt, men det ska även utmynna i en överföring av kunskap och teknikförståelse mellan processindustrierna och kommunerna.

Betydande potential

Målet är sedan att initiera ett eller flera nya PiiA-projekt, liksom andra strategiska aktiviteter inom VA-området. Projektet ska också ta fram en lättillgänglig rapport och en vitbok i form av en digitaliseringsstrategi för VA-investeringar. Ytterligare en målsättning är att kartlägga behovet och intresset av att inom VA-området införa ett nytt system för Asset Management enligt ISO 55000.

– Det finns stora möjligheter till teknik- och kunskapsöverföring mellan processindustrins vattenanvändning och kommunernas vatten- och avloppsrening. I båda fallen är processerna kontinuerliga och de erfarenheter som nu byggs inom industrin inom AI och IoT kan lätt överföras även till den infrastrukturella sektorn, säger Johannes Holmberg, VD för Calejo Industrial Intelligence, och avslutar:

– Potentialen för den nya tekniken är betydande och kommer att kunna bidra till att göra infrastrukturen och de kommunala anläggningarna både effektivare och mer hållbara.

Calejo Industrial Intelligence är en av fem svenska startups som under 2019 deltog i programmet Forest Business Accelerator – ett samarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum för att snabba på bolagens resa ut på större marknader och utveckla en mer hållbar industri.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Epirocs batterielektriska underjordslastare Scooptram ST14 Battery är en av de maskiner som kommer att användas i NEXGEN SIMS-projektet

Stor samverkan kring hållbar och klimatvänlig gruvdrift

Industriell IT

Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har startat ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Europeiska Unionen, tillsammans med flera gruvbolag, utrustnings- och systemtillverkare och universitet. Projektet, som löper över tre år och heter NEXGEN SIMS, kommer att stödja utvecklingen av ny teknik, metoder och processer som möjliggör en mer hållbar och effektiv […]

Publicerad: 21 maj, 2021