Per Levén och John Lindström nämner gruvbolagen som ett exempel på hur automation och digitalisering skapar nya värdekedjor. Bilden visar ett kontrollrum från Boliden. Foto: Thomas Westermark

Digitalisering av värdekedjor den stora utmaningen

Den stora utmaningen inom processindustrin är att få system att hänga samman när hela värdekedjor digitaliseras. För ProcessIT Innovations innebär det att ta sig an stora komplexa projekt, menar Per Levén och John Lindström, processledare i ProcessIT Innovations. Foto: Boliden/Tomas Westermark.

iHubs Sweden Automation Digitalisering av värdekedjor den stora utmaningen

– Digitaliseringens effekter har inneburit stor förändringar för de värdekedjor som byggts upp kring råvarorna. Basindustrin är i en stor förändring, alla branscher påverkas av värdekedjornas digitalisering, säger Per Levén, processledare för Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations.

– Det finns ingen återvändo, även om vi kan se att det finns olika risker med omställningen, säger John Lindström, som tillsammans med Per Levén är processledare för ProcessIT Innovations.

När värdekedjornas betydelse växer så innebär det att vi måste jobba med allt mer komplexa projekt.

Värdekedjor omskapas

– Teknikutvecklingen innebär att digitaliseringen nått en mycket hög nivå. Hela värdekedjor omskapas, säger Per Levén.

– Vi börjar se en infrastruktur för internet of things som samlar data från hela värdekedjor och utifrån det paketerar tjänster. Det intressanta är vad som händer på ekosystemnivån eller värdekedjenivån, säger Per Levén.

– Vi ser allt större genomslag för den fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, där maskiner med intelligens klarar av att interagera med produkter och med andra maskiner. Det gör att vi får helautomatiserade anläggningar, smarta fabriker.

Stor förändring

Per Levén och John Lindström betonar att digitaliseringen inte bara sker i processer hos enskilda företag. Det stora idag är förändringen av de värdekedjor som bygger upp industrin. Ett exempel som de lyfter fram finns inom skogsindustrin där en större skogsmaskinleverantör går in för att deras skogsmaskiner ska stärka värdekedjan inom skogsbruk från frö till produkt.

Ett annat finns inom energisektorn där energibolagen bygger upp storskalig energiproduktion samtidigt som det växer fram en småskalig produktion och aktörer inom batteritillverkning som skapar nya möjligheter till energilagring.

– När värdekedjornas betydelse växer så innebär det att vi måste jobba med allt mer komplexa projekt. Det handlar om att kunna koppla samman den direkta produktionen med plattformar för datainsamling och industriell internet of things, säger John Lindström.

– Här måste vi se till så att data är aktuellt under hela processen, att det inte innehåller felaktigheter, att det stämmer överens med nya regelverk som GDPR, och att det sedan analyseras på rätt sätt innan det skickas tillbaka in i produktionen, fortsätter John Lindström.

– En stor utmaning är att få ihop hela systemet så allt detta hänger ihop, konstaterar John Lindström.

ProcessITs roll

Här har ProcessIT Innovations en viktig roll att spela, menar de båda. Det handlar om att tillsammans med andra aktörer driva och leda arbetet i olika projekt. Att få in nya parter, att hitta finansiering, att leda workshops och etablera nätverk.

– Som företag är det idag omöjligt att kunna allt själv, det går inte att ha den kompetensen. Därför är det viktigt att forskare bidrar med sin kompetens, säger John Lindström.

Fakta om ProcessIT Innovations

Vinnväxtinitiativet ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process-och verkstadsindustrierna, universiteten samt IT-företagen inom framför allt Norrbotten och Västerbotten.

ProcessIT Innovations arbetar för att, tillsammans med industriellt inriktade IT-företag, ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov och samhällets utmaningar.

Forskarnas bidrag

Inom nya metoder och områden som modellering av data, maskininlärning och artificiell intelligens kan forskarna bidra med stor kompetens.

Det komplexa arbetet med att få hela värdekedjor att hänga ihop innebär stora krav på att sätta strategiska mål för olika industrisektorer.

En större kartbild

– Här kan vi från ProcessIT Innovations bidra med en större kartbild på en högre nivå, säger Per Levén. Ett exempel han pekar på är Smart mine of the future där bland annat gruvbolagen LKAB och Boliden varit drivande.

– Liknande initiativ behöver vi se inom skog, papper och massa, energi, och life science, menar Per Levén.

Roadmap för Europa

Ett annat exempel som John Lindström lyfter fram är den roadmap som tagits fram inom ProcessIT.EU för framtida automation inom europeisk processindustri, ett arbete som ProcessIT Innovations varit djupt delaktig i.

– Ska vi lyckas riktigt bra måste vi kunna se helheten, annars är risken att vi inte gör rätt, sammanfattar John Lindström.

Bilden överst: Per Levén och John Lindström nämner gruvbolagen som ett exempel på hur automation och digitalisering skapar nya värdekedjor. Bilden visar ett kontrollrum från Boliden. Foto: Boliden/Tomas Westermark.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll