Agneta Persson är projektledare för projektet "Ett tak - fem möjligheter” som Future Position X i Gävle driver.

Gröna tak ökar värdet på fastigheter

Tak med växthus, odlingar eller solceller är exempel på gröna takkoncept som höjer värdet på fastigheter. Innovationshubben Future Position X driver projekt för gröna tak.

Foto: Agneta Persson är projektledare för projektet "Ett tak - fem möjligheter” som Future Position X i Gävle driver.
iHubs Sweden Geografisk information Gröna tak ökar värdet på fastigheter

Tak med växthus, odlingar eller solceller är exempel på gröna takkoncept som höjer värdet på fastigheter. Innovationshubben Future Position X driver projekt för gröna tak.

Gröna tak på fastigheter koncept som levererar värden, ekonomiska och andra, till både fastighetsägare och samhället

Projektet ”Ett tak – fem möjligheter” genomförs av den digitala innovationshubben Future Position X i samarbete med bland andra Anthesis, Ekologigruppen och fastighetsbolaget Mässing Properties.

Fastigheten i Uppsala som används i fallstudien beräknas stå klar under 2024. Agneta Persson är projektledare:

Berätta om bakgrunden till projektet Ett tak – fem möjligheter?
– Tanken med projektet var att bidra till en marknadsdriven utveckling där fastighetsägarna själva driver gröna tak på sina fastigheter. Som det varit hittills har kommuner ställt krav på gröna tak när de säljer mark i samband med att man utvecklar nya stadsdelar. Tidigare har man inte heller alltid haft koll på de många värden gröna tak kan medföra, och därmed har det också funnits en viss skepsis från fastighetsägare och utvecklarhåll, som i vissa fall känt sig tvingade att bygga gröna tak. Jag tror helt enkelt att man inte tidigare sett möjligheterna och insett hur stora värden gröna tak faktiskt kan skapa.

Ni utforskar fem gröna tak i projektet. Hur många olika sorters tak finns det?
– Det finns hur många som helst. Vi har utgått ifrån Boverkets ekosystemtjänsteindelning i vårt projekt och valt fem olika gröna takkoncept som levererar värden, ekonomiska och andra, till både fastighetsägare och samhället i stort. De fem taken är Rekreationstaket, Vattentaket, Energitaket, Biologisk mångfaldstaket och Odlingstaket. Det som framför allt blivit synligt genom projektet är de enormt stora världen som även ett ganska enkelt grönt tak kan leverera, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv.

Kan man ha gröna tak på vilket hus som helst?
– Man kan ha någon typ av grönt tak på alla hus. Det enklaste är ju ett tak av sedum eller annan grönska. Vissa typer av tak blir dock väldigt tunga, som vattentaket. Det kan man inte ha på alla befintliga hus, men på alla nya.

Är det framför allt i staden man tittar på detta, eller kan det vara aktuellt även utanför stadskärnorna, till exempel på fabrikstak eller på småhusområden?
– Jag tror gröna tak behövs överallt, framför allt skulle det skapa stora värden om man genomförde det i större skala, i många områden. Ett litet tak kan ha förhållandevis litet värde ur ekosystemperspektiv, men många små tak i en och samma stadsdel stärker varandra och ger en exponentiell effekt. Det finns också ett samband mellan ekosystemtjänsterna på det gröna taket och det gröna på marken.

Projektet tittar på fem olika tak:

Rekreationstaket – Genom att förse taket med sportutrustning, grillplatser och restauranger blir taket en trevlig mötesplats för invånarna och ökar aktiviteten hos besökare.
Vattentaket – Med rätt utrustning kan taket samla upp och fördröja dagvatten och därmed avlasta stadens vattenavrinningssystem.
Energitaket – Solceller, vattenverk och sedumgolv ger lokalt producerad hållbar energiförsörjning och lägre energikostnader. Ett sedumtak kan ha både en kylande effekt och fungera som isolering. Solceller tillhandahåller lokal, hållbar energiproduktion, liksom vattenverk som till exempel omvandlar regnvatten till energi.
Biologisk mångfaldstaket – Med en varierad vegetation av perenner, träd, buskar, ängar och fruktodlingar, kombinerat med bikupor och insektshotell, kan ett tak ge en biologisk mångfald till ett stadsområde.
Odlingstaket – Ett tak med växthus och odlingslådor kan förse fastigheten med örter, bär, grönsaker och frukt.

Om FPX:

Future Position X (FPX) är en medlemsorganisation som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX finansieras av medlemsföretagen, Region Gävleborg och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 2020 utsågs FPX till Digital Innovationshub av EU. FPX är också ett vinnväxtinitiativ. Läs mer på www.fpx.se

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

FPX Innovationsarena

FPX lanserar Innovationsarenan för geografisk samhällsdata

Geografisk information

I dagarna har innovationshubben FPX i Gävle lanserat sin nya dataplattform Innovationsarenan. Det är en plattform för stora mängder data som kan återspegla ett helt samhälle, där datalager kan kombineras i olika typer av modeller. Till exempel kan man kombinera data från rörelsesensorer och väderprognoser för att förutspå hur många människor som kommer att befinna sig […]

Publicerad: 5 februari, 2021