Jämställda företag är lönsamma företag

En jämställd arbetsplats blir mer kreativ, fattar klokare beslut och attraherar rätt medarbetare, konstateras i riktlinjer för jämställt ledarskap inom stålindustrin.

iHubs Sweden Avancerade stål Jämställda företag är lönsamma företag

Bilden ovan: Flera föreläsare deltog i en workshop om riktlinjer för jämställt ledarskap. Foto: Mikael Hansson.

Vinnväxt-initiativet Triple Steelix har samordnat arbetet med riktlinjer för jämställt ledarskap inom stålindustrin där syftet är att förbättra attraktions- och konkurrenskraften inom branschen och att hitta strategier för hur chefer och medarbetare kan arbeta för att förbättra jämställdheten i arbetsmiljön.

Här kan du ladda ner Riktlinjer för jämställt ledarskap.

– Vägen mot mer jämställda arbetsplatser handlar om bättre bemötande, attityder och normer och om att ge anställda samma förutsättningar och möjligheter – oavsett kön, säger Tiina Ohlsson på Triple Steelix.

En viktig förutsättning för att företag ska kunna växa och stärka sin innovations- och konkurrenskraft är att de kan behålla och rekrytera medarbetare med rätt kunskaper och färdigheter.

– Mansdominerade branscher är könssegregerade på ett sätt som ofta begränsar kompetensförsörjningen – och lönsamheten, säger Tiina Ohlsson och tillägger att stål- och verkstadsindustrin är ett sådant exempel.

– Branscher som är bra på att tänka utanför ramarna, eller från ett jämställdhetsperspektiv, kommer att kunna hantera stora utmaningar framöver när den globala konkurrensen skärps ytterligare, understryker hon.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Riktlinjer har arbetats fram

– Riktlinjer för jämställt ledarskap har sammanställts av kvinnor inom forskning och utveckling, tillsammans med forskare från Nordwit och handlar om hur chefer på olika nivåer kan se till att kvinnors kompetens och potential används optimalt.

– Målet är att hitta en ledarskapsfilosofi som går ut på att arbeta långsiktigt och strategiskt för att säkra kompetensförsörjning och attraktionskraft, fortsätter Tiina Ohlsson.

Triple Steelix avser att arbeta vidare med ”industrins attraktiva erbjudande” genom interaktiv forskning där företag, tillsammans med Högskolan Dalarnas forskare, arbetar med frågor som arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden i företaget.

En presentation av riktlinjerna ägde rum samband med en workshop i mars 2018 och är nu färdig att implementeras i företagen.

Här kan du ladda ner Riktlinjer för jämställt ledarskap.

Samarbetspartners har varit Nordwit och Uppsala Universitet inför lanseringen av riktlinjerna. Under 2018 fortsätter arbetet i samarbete med Högskolan Dalarna och stålföretagen.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll