Papper är ett biobaserat material i vår närmiljö som kan bli en del av ett slutet kretslopp. Så skapas ett hållbart mode. Foto: Anna Sigge

Klädd i 100 procent svenskt papper

Papper som tillverkats av svensk skogsråvara blir till textilier och kläder. Ett unikt projekt som visar på möjligheterna till återvinning och ett cirkulärt flöde.

iHubs Sweden Bioekonomi Klädd i 100 procent svenskt papper

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Nya sätt att tillverka hållbara kläder skapas när industribranscher samverkar.

Trä kan förädlas till närodlad textil genom att utnyttja kunskap och kompetens inom klassiska svenska industrier. Det är i projektet BioInnovation som innovativa lösningar över branschgränser ger nya affärsmöjligheter för svensk industri och en mer hållbar textilindustri.

Från skog till tyg

I Värmland och Dalsland växer tät skog av gran och tall. En svensk skogsråvara som processats och förädlats till papper i Nordic Papers och Ahlstrom-Munksjös pappersbruk. Det oblekta och närodlade papperet har därefter skeppats vidare till det textila klustret i Sjuhäradsbygden, där det spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås. På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör, för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Samverkan ger hållbar produktion

Det låter nästan som en saga, men det är en beskrivning av en del av resultatet från projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” inom BioInnovation, där ett antal parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin.

– Textil av papper finns idag, men det unika med det här projektet är att man tittat på möjligheterna till återvinning och utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker för att åstadkomma ett cirkulärt flöde, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för ”Design for recycling” och projektkoordinator för fokusområdet Hållbar Textil inom Smart Textiles.

– En av de stora utmaningarna har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material. Det är extra kul att se samverkan växa fram i ett projekt med parter från flera olika branscher och jag ser fram emot att även prototyper för interiöra tillämpningsområden kommer fram i projektet, fortsätter Lena-Marie Jensen.

Samverkan kring närodlad textil

Inom BioInnovation, som är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, ingår projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” som leds av Swerea IVF.

Vinnväxtinitiativet Smart Textiles är ansvarigt för arbetspaketet ”Design for Recycling”, där målet är att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin. Detta kommer att innebära ökade möjligheter för Sverige att inta en stark position i den globalt växande, biobaserade ekonomin med skog, åker, vatten och avfall som bas. Det kan därmed skapa bättre förutsättningar för både hållbarhet och svensk industri.

Samarbetspartners inom arbetspaketet ”Design for recycling” är Svenskt Konstsilke, Kinnarps, Nordic Paper, Ahlstrom-Munksjö, Sjuhäradsbygdens Färgeri, RISE, Swerea IVF, Trikåby, Smart Textiles vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, Bioisolator, OrganoClick, Re-board Technology, Stena Recycling.

Papper – en hållbar och närodlad råvara

Behovet av textila fibrer växer i takt med att den generella levnadsstandarden höjs och jordens befolkning ökar, FN räknar med 9,2 miljarder år 2050. I samband med att människor i större utsträckning bosätter sig i städer och har råd att konsumera mer, så ökar också behoven av sofistikerad textil. Ett konstaterande inom projektet är därför att vi behöver vara rädda om den råvara vi har och återanvända den. Men det finns också ett behov av att tillföra ny hållbar råvara som dessutom kan bli en del av ett cirkulärt flöde.

Projektet visar på vikten av alternativ till bomull och syntetfibrer för att få mer resurseffektiva fibrer, och hur val i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens fiberbehov krävs en mångfald av lösningar där papper kan vara ett alternativ till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material i vår närmiljö och kan bli en del av ett slutet kretslopp.

Text: Malin Carlsson
Bild: Anna Sigge

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll

Susanne Nejderås, Smart Textiles.

Smart Textiles i unikt samarbete med Stanford University

Smarta textilier

Smart-shirt är ett unikt första samarbete mellan Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Stanford University. Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och med en grund i Vinnovas VInnväxtprogram, är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt inom textil förnyelse. Ett prestigefullt stipendium från Knut och Alices Wallenbergs Stiftelse har gett […]

Publicerad: 15 februari, 2021