Nya framsteg för uppkopplad industri

Flera framsteg inom uppkopplad industri och nya material har gjorts i Sverige under senare år, visar en lägesrapport från Näringsdepartementet.

iHubs Sweden Automation Nya framsteg för uppkopplad industri

Testbäddar för smart tillverkning, digital säkerhet, nya material, additiv tillverkning, samverkan mellan stora och små företag, kompetensförsörjning och artificiell intelligens är strategiskt viktiga områden som den regeringsledda Samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material pekar på i en rapport.

Samverkansgruppen, som leds av Näringsdepartementet, berättar i en aktuell rapport om vilka steg som tagits under senare tid för att stärka svensk industri.

Nya framsteg

Rapporten pekar på flera områden där framsteg gjorts. Inom testbäddsområdet har viktiga satsningar initierats inom det Strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030, både för att utveckla den svenska testbäddsinfrastrukturen och för att initiera test- och demonstrationsprojekt.

Viktiga framsteg har också gjorts på området cybersäkerhet, där regeringen presenterat en informations- och cybersäkerhetsstrategi. Stiftelsen för Strategisk Forskning har initierat en satsning
på 300 mkr för cybersäkerhetsprojekt.

Inom materialområdet har bland annat Swerea drivit en satsning på en testbädd för lättviktsprodukter, som ska göra det enklare för forskare och industri att utveckla produkter med nya
avancerade material.

Området additiv tillverkning är också i snabb utveckling i landet med ett flertal strategiska projekt som lanserats, med syfte att industrialisera den additiva tillverkningsprocessen.

Utökad samverkan mellan de stora industriföretagen med bas i Sverige, och Sveriges många mindre
innovativa företag, har varit en viktig prioritet i samverkansprogrammet. På detta område har flera
satsningar med stor räckvidd lanserats, inte minst ABB SynerLeap och IGNITE Sweden-projektet.

Kompetensförsörjning som fokusområde har bland annat medfört satsningen på projektet Civilingenjör 4.0, där kurser inom exempelvis Internet of Things, robotik, 5G och artificiell intelligens utvecklats och integrerats i ingenjörsutbildningar runtom i Sverige.

Samverkansgruppen lyfte under 2017 också området artificiell intelligens, som något där samverkan
behövs för att lyfta det svenska arbetet. Arbetet bidrog till att Vinnova fick i uppdrag att kartlägga
Sveriges situation inom AI.

Ladda ner lägesrapporten Uppkopplad industri och nya material.

Foto ovan: iStockYoh4nn.

envelope-o print twitter facebook linkedin