Boliden Eltrolley – test av eldrivna gruvtruckar ovanjord, är ett projekt som lyfts fram av IVA i rapporten Vägval för klimatet som bland annat visar på behovet av minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet drivs under 2018 – 2019 i samverkan mellan Boliden, ABB, Eitech, Catepillar och Pon med delfinansiering av Energimyndigheten.

Så ska industrin klara klimatmålen

För att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045 krävs stora omställningar av svensk industri och minskade utsläpp av växthusgaser, menar en rapport från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.

iHubs Sweden Bioekonomi Så ska industrin klara klimatmålen

Bilden ovan: Boliden Eltrolley – test av eldrivna gruvtruckar ovanjord, är ett projekt som lyfts fram av IVA i rapporten Vägval för klimatet som bland annat visar på behovet av minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet drivs under 2018 – 2019 i samverkan mellan Boliden, ABB, Eitech, Catepillar och Pon med delfinansiering av Energimyndigheten. Foto: Boliden.

I första rapporten från projektet Vägval för klimatet diskuteras de omställningar som krävs. För att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045. Rapporten konstaterar att industrin årligen släpper ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

Läs mer om bioekonomi som svenskt styrkeområde.

IVA:s rapport Så klarar svensk industri klimatmålen pekar på att det kommer att krävas en ökad tillgång till biomassa och el för att industrin ska klara omställningen. Andra åtgärder är bland annat möjligheter att lagra koldioxid men även ett ökat stöd från politiken.

Här är några observationer som görs i rapporten:

 • Mycket sker redan inom näringslivet
 • Global klimatnytta med svenska produkter
 • Konkurrenskraft är en förutsättning för klimatneutralitet
 • Politik och styrmedel måste underlätta för industrin
 • Forskning och utveckling behöver uthålligt stöd
 • Effektivare och mer rättssäkra tillståndsprocesser är en förutsättning
 • Elförsörjningen, både effekt och energi, måste byggas ut för att klara framtidens behov
 • Restenergier som kommer från industrin ökar resurseffektiviteten i samhället
 • Restprodukter från skogen är kopplat till uttaget av timmer till sågade trävaror
 • Cirkulär ekonomi och slutna kretslopp är en viktig klimatåtgärd
 • Koldioxidinfångning och lagring (CCS) och – användning (CCU) gör klimatneutral produktion möjlig

Klimatneutral och växthusgaser

Nyligen hölls ett seminarium med IVAs projekt Vägval för klimatet, där arbetsgruppen Industrisystem lanserade rapporten. Se en inspelning från seminariet nedan.

Moderator var Anja Alemdar, Energiföretagen. Bland talarna fanns projektets ordförande Elisabeth Nilsson, projektledare Karin Byman, ordförande för delprojekt Industrisystem Mikael Dahlgren och delprojektledare Anna Nordling. Dessutom deltog Mikael Möller, Ikem, Göran Hult, Fortum, Anna Wallentin, Energigas Sverige, Karin Comstedt Webb, Cementa, Magnus Berg, Skogsindustrierna och Helén Axelsson, Jernkontoret. Medverkande politiker var Birger Lahti (V), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Lorentz Tovatt (MP), Martin Kinnunen (SD) och Patrik Engström (S).

envelope-o print twitter facebook linkedin