Bild till höger från Ovako i Hofors.

Stålindustrin visar vägen mot hållbara ekosystem

Stålindustrin visar vägen mot hållbarhet och ett nytt sätt att se på ekosystem som en viktig bas för hållbar produktion. Vattendrag, ren luft och mark ses som en nödvändig grund för stålproduktionen.

iHubs Sweden Avancerade stål Stålindustrin visar vägen mot hållbara ekosystem

– Människan håller på att förstöra sina ekosystem, något som i sin tur kan få negativa följdeffekter för både samhällsfunktioner och företag, säger Nicklas Tarantino, projektledare inom Vinnväxt-initiativet Triple Steelix 2.0 som en kommentar till nya begreppet ekosystemtjänster.

Följ iHubs Sweden på Facebook

Följ iHubs Sweden på Twitter

Följ iHubs Sweden på Linkedin 

Nu har handboken Stålföretagens ekosystemtjänster tagits fram för att beskriva begreppet ekosystemtjänster och hur det kan göra stålindustrin mer hållbar. Bakom den står Triple Steelix 2.0 tillsammans med Enetjärn Natur, Jernkontoret, Outokumpu, IVL och Albaeco.

Handboken ger ny insikt i hur stålindustrin arbetar med hållbarhet och ekosystem.

Handboken ger ny insikt i hur stålindustrin arbetar med hållbarhet och ekosystem.

Nytt begrepp

Ekosystemtjänster är ett nytt begrepp inom näringslivet som får allt starkare betydelse. Det skiljer sig mot hur man traditionellt arbetar med miljöfrågor genom att väga in hela det ekosystem som finns runt en anläggning. Vatten, luft och markanvändning hamnar på så sätt i fokus.

Ett exempel på ekosystemtjänster kan vara om ett företag använder vatten från ett vattendrag i sin produktionsanläggning, så måste företaget säkerställa att vattnet används resurseffektivt och att det återförs lika rent som när det togs ut från vattendraget.

Illustration över ekosystemtjänster

Illustration över ekosystemtjänster

Helhetssyn på ekosystemtjänster

En helhetssyn på ekosystemet kring anläggningen krävs med andra ord. Handboken som tagits fram ska hjälpa industrier med detta.

– Handboken och verktyget skapar förutsättningar för stålföretagen att integrera ekosystemtjänster i det redan befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet. Än så länge finns inga formella krav på enskilda företag, men även mindre företag bör öka sin kunskap då det sannolikt kommer beröra all typ av industriell verksamhet i framtiden, säger Nicklas Tarantino.

Fakta om Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Triple Steelix är en unik satsning i Bergslagen och för hela Sverige.
Triple Steelix omfattar kommuner i tre län: Dalarna, Gävleborg och Västmanland.
Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland och de regionala högskolorna är engagerade.

Besök Triple Steelix webb.

 

Ramavtal med kring ekosystemtjänster

Ett tecken på att helhetssynen kring ekosystem växer är att Enetjärn Natur, som koordinerat arbetet emd handboken, i dagarna tecknat ramavtal med regeringskansliet om ekosystemtjänster. Avtalet avser uppdrag åt departement och i statliga utredningar inom sektorerna biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vattenmiljö.

– Vi är mycket glada för ramavtalet. Det understryker Enetjärn Naturs position som en av de viktigaste spelarna inom arbetet med natur och hållbarhet, säger Anders Enetjärn, vd och grundare.

Ramavtalet delas med fyra andra företag och omfattar samtliga departement inom regeringskansliet, statsrådsberedningen och alla utredningar som tillsätts under maximalt en fyraårsperiod.

Bakgrund till handboken

Handboken har tagits fram inom ramen för projektet ”Innovation och resurseffektivitet inom stålbranschen genom ett integrerat ekosystemperspektiv som pågått mellan juni 2016 och juni 2017. Projektet har varit ett samarbete mellan Enetjärn Natur, Outokumpu Stainless Avesta, Jernkontoret, Albaeco, IVL Svenska Miljöinstitutet och Triple Steelix i syfte att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stålindustrins verksamhet. Projektet delfinansieras av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Foto ovan: Bild från Ovako i Hofors. Pia & Hans Nordlander/iStockphoto/RenatoK.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll