Hela konceptet bygger på att omvandla skog till mat, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik vid RISE Processum.

Uppdrag: Mätta världens befolkning

Skog blir till fiskfoder, smart ny metod som kan bidra till framtidens mat.

iHubs Sweden Bioekonomi Uppdrag: Mätta världens befolkning

Klockan tickar. År 2050 beräknas nio miljarder människor bo på jorden. Alla behöver något att äta. Man varifrån ska maten komma? Fiskodlingar där fisken matas med restprodukter från skogsbruk kan bli ett starkt bidrag.

Det är RISE Processum i Örnsköldsvik och Vinnväxt-initiativet Framtidens bioraffinaderi som tagit fram en metod för att från trä framställa protein som fiskar kan äta.

Omvandla skog till mat

– Hela konceptet bygger på att omvandla skog till mat, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik vid RISE Processum.

Intresset är stort för försöken. Vinnova har beviljat en halv miljon kronor till projektet ”Forest fish, framtidens fisk växer på träd” och även gett ett anslag på 4,7 miljoner kronor till projektet SALMONAID som ska utveckla foder för odling av laxfiskar.

Fördelarna med att äta träd

Proteinet som tas fram ur skogsbrukets rester kallas för Single cell protein. Det har många fördelar. Proteinet produceras ur industriella sidoströmmar, det går att odla oberoende av väder och vind, det kräver mindre markanvändning än andra proteinkällor och det tillför ingen överflödig näring till naturens kretslopp.

Idag matas fisk i fiskodlingar ofta med ett foder där proteinkällan antingen är gjort av andra fiskar eller sojamjöl. Båda proteinkällorna är kontroversiella. Fiskmjölsproduktion utgör ett miljöhot då stora mängder fisk tas upp ur haven och mals ner till fiskmjöl. Sojamjölsproduktion sker i många fall på mark där det annars skulle växa regnskog.

Odla svamp

Försöken i Örnsköldsvik med Single cell protein använder sig istället av proteinrika mikroorganismer som kan produceras genom odling i bioreaktorer. Det är restprodukten surlut från Domsjö Fabriker som används för att odla en särskild sorts mikrosvamp som har mycket snabb tillväxt.

– En gris kan växa ett halvt kilo på ett dygn. Men när det gäller Single cell protein kan det växa till flera ton på samma tid, säger Björn Alriksson.

Svampen kan därmed skördas efter mycket kort tid och malas ner och användas som en ingrediens i fiskfoder.

– Försöken har varit mycket lyckade och visar att traditionellt fiskfoder, som bland annat består av annan fisk som tas ur redan överfiskade hav, kan ersättas med foder baserat på Single cell protein från skogsindustrin, säger Björn Alriksson.

Odlad fisk kan i framtiden matas med proteinprodukter från skogsindustrin via bioraffinaderi eller massabruk.

Odlad fisk kan i framtiden matas med proteinprodukter från skogsindustrin via bioraffinaderi eller massabruk.

Mångårig forskning

– Vi började arbetet med att utveckla Single cell protein ur en sidoström från Domsjö Fabriker redan 2011, berättar Björn Alriksson.

– I början gjordes försöken i liten skala i laboratoriet och sedan har vi gjort allt mer omfattande försök i våra pilotutrustningar. Processen har även testats i stor skala i demonstrationsanläggning, Biorefinery Demo Plant, som finns här i Örnsköldsvik. Proteinet har använts i fiskfoder som testats på levande fisk för att se hur de växer.

– Det är viktigt att påpeka att hela arbetet består av en rad projekt som vi driver tillsammans med universitet, forskningsinstitut och företag i Sverige men även från Island och Norge med flera länder. Som alltid när det gäller att utveckla produkter, inte minst för livsmedelsändamål, är det en lång process och vi är därför tacksamma för den stöttning vi har från våra finansiärer, säger Björn Alriksson.

Viktigt att fiskarna mår bra

Single cell protein har testats på den tropiska fisksorten Tilapia och nu alltså även på laxfiskar.

– Det krävs stora volymer för att Single cell protein från skogsindustriella restströmmar ska bli lönsamt. Dessutom måste det säkerställas att fiskarna mår bra av att äta det och det får inte ge någon bismak för den som sedan äter fisken, berättar Björn Alriksson.

Se filmen om att göra skog till fiskmat.

Uppmärksammas internationellt

Försöken med att ge odlad fisk protein från trä har redan uppmärksammats internationellt. Forskningsprojektet Greenfeed fick, som första svenska forskningsprojekt någonsin, det europeiska EARTO Innovation Prize 2014. Och i höst har RISE Processum nominerats till den globala skogsindustrins PPI Award 2017 för sitt innovativa sätt att finna nya användningsområden för cellulosa från skogsbruket. Finalen i den tävlingen avgörs i slutet av november 2017.

Om Processum

Processum, som driver Vinnväxtinitiativet Framtidens bioraffinaderi, är ett dotterbolag inom RISE division Bioekonomi med 320 medarbetare.

RISE, Research Institutes of Sweden, har ett övergripande uppdrag att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. Övriga divisioner inom RISE är Samhällsbyggnad, IKT, Biovetenskap och material, Säkerhet och transport samt Certifiering. Idag är RISE Sveriges största forskningsinstitut med mer än 2 200 medarbetare på 23 orter i Sverige och utomlands.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll