En ny stadsdel växer fram i Helsingborg där hushållsavfall tas till vara för att omvandlas till biogödsel.

Världsunikt avloppssystem blir bondens biogödsel

Matavfall som Helsingborgarna samlar in blir till biogödsel som lantbrukare i Skåne kan gödsla sina åkrar med.

iHubs Sweden Smarta städer och hus Världsunikt avloppssystem blir bondens biogödsel

Helsingborg ska bli först i världen med att ta tillvara hushållens köks- och toalettavfall via separata avlopp för att bli biogödsel till åkrar i Skåne.

I samband med det har ett av de senare projekten som startats i Vinnväxt-initiativet Urban Magma initierats av Helsingborgs stad och handlar om att omdefiniera restprodukten från biogasproduktion till en växtnäringsprodukt och certifiera den.

Filmen nedan visar hur matavfall från hushåll blir biogödsel på fälten

Smart hantering av avfall

I en central nybyggd stadsdel i Helsingborg har en ny typ av avlopps- och avfallssystem installerats. Toalettavlopp samlas in med vakuumtoaletter. Köksavfallet mals ner i en matavfallskvarn bredvid diskhon och resterande bad, disk och tvättvatten samlas in separat. I stället för ett rör ut blir det tre rör ut.

I och med att avfallet från toalett och kök inte blandas med dagvatten eller industriavlopp blir mängden tungmetaller i restprodukten av rötningen mindre än med dagens teknik. Det gör att restprodukten lämpar sig särskilt väl för biogödsel på åkrarna.

Vinsten är att man kan få ut betydligt mer biogas av matavfallet och toalettavfallet och av rötresten från biogasproduktionen kan man utvinna en näringsrik växtnäringsprodukt. Målet är att få fram en kommersiell produkt som kan säljas till exempelvis jordbruk och växtodlare.

Samtidigt som vi gör det ännu enklare för brukaren säkerställer vi ett kretslopp av växtnäring och produktion av biogas.

Studier visar att denna typ av system minskar utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system.

– Vi har sorterat matavfall under tio års tid och det har blivit en självklarhet för helsingborgarna. Eftersom Helsingborg var bland de första i landet att införa sortering av matavfall är det naturligt att vi nu tar nästa steg för att utveckla insamlingen. Samtidigt som vi gör det ännu enklare för brukaren säkerställer vi ett kretslopp av växtnäring och produktion av biogas, säger Angelika Blom, avfallsstrateg på kommunal bolaget NSR.

Bilden visar hur avfall i Helsingborg blir till växtnäring för åkrar i Skåne. Illustration Gertrud och Sönder.

Bilden visar hur avfall i Helsingborg blir till växtnäring för åkrar i Skåne. Illustration Gertrud och Sönder.

Fördelarna med matavfallskvarnar:

 • Bekvämt, enkelt och smidigt för de som bor i området.
 • Renare och trevligare miljörum för insamling och sortering av övrigt avfall.
 • Jordbruket får en renare gödselprodukt utan skräp som inte hör hemma i matavfallet.
 • Större mängder matavfall samlas in och rötas till biogas. Rötresten blir biogödsel på åkermark.
 • Minska behov av tunga transporter i området.
 • Minska förlusterna i hanteringskedjan och därmed öka biogas- och biogödselproduktionen.

Fördelarna med vakuumtoaletter:

 • Få en energieffektivare hantering vid reningsverket tack vare minskade vattenmängder. Med ny behandlingsteknik minskar utsläppen av växthusgaser på reningsverket.
 • Ökad biogasproduktion eftersom rötning kan ske direkt utan förbehandling vid reningsverket.
 • Minskad vattenförbrukning för boende.
 • En renare råvara, alltså rötslam jämfört med dagens avloppsvatten och avloppsslam som blandas med allt övrigt avloppsvatten från hela samhället. Detta skapar förutsättningar för ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jordbruket. Det bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål.
 • Goda erfarenheter av vakuumsystem i hushåll finns framför allt i Tyskland och Nederländerna.

Gråvattnet samlas separat för att:

 • Genom att sortera bad-, dusch och tvättvatten i separat ledning kan toalettvattnet utnyttjas på ett effektivare sätt.
 • Värmen i den varmare avloppsströmmen är lättare att återanvända genom värmeväxling, som kan ske direkt i fastighet eller vid reningsverket.

Fakta om Urban Magma

Urban Magma har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall.

En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

I Urban Magma formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

I mars 2016 blev Urban Magma en av Vinnovas Vinnväxt-vinnare och får tio års finansieringsstöd.

Bild högst upp: En ny stadsdel växer fram i Helsingborg där hushållsavfall tas till vara för att omvandlas till biogödsel. Illustration: Helsingborg stad.

envelope-o print twitter facebook linkedin

Relaterat innehåll