iHubs – en unik samverkansplattform

iHubs kopplar samman regionala innovationsmiljöer för att skapa transformativa förändringar.

Därmed kan regionala styrkor som exempelvis, papper, textil, hälsa och automation bli nationella styrkor och skapa gränsöverskridande innovation när dessa områden möts.

Då iHubs inte är kopplad till en specifik sektor, bransch eller innovationskluster, och inte heller konkurrerar med övriga innovationsmiljöer, så kan plattformen fylla behovet av stöd för gränsöverskridande värdeskapande kring våra stora samhällsutmaningar. iHubs förstärker därmed effekterna av befintliga satsningar.

Fokus är samverkan

Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt.

Kontakta oss

Tror också du på samverkan? Kontakta oss för att vara med i arbetet för innovation och tillväxt i Sverige.

Läs mer om iHubs Sweden

Starka innovationsnoder är en del av det moderna samhällets infrastruktur för hållbar tillväxt. Noderna fungerar som katalysatorer för små- och medelstora företags innovationer, samt för regional och nationell industriell och institutionell förnyelse i en global värld.

iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som vill bidra till att dessa noder kan fortsätta växa för att Sveriges konkurrenskraft som nation ska höjas. iHubs Sweden stöder och driver innovationsprojekt som leder till resurseffektiva och hållbara processer och leverantörskedjor.

Vårt fokus är regionala styrkeområden som skapar dynamiska innovationsmiljöer.

iHubs Sweden finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova

Samverkan, systeminnovation, systemacceleration och transformation

iHubs Sweden står för smart specialisering och utveckling av näringsliv genom innovation. Våra metoder för detta bygger på samverkan, systeminnovation och systemacceleration där vi kopplar samman aktörer från många olika håll inom våra olika styrkeområden.

Näringsliv, akademi och offentlig sektor är stommen i våra nätverk. Det civila samhället och enskilda individer har också betydelse.

De nätverk vi bygger karaktäriseras av specialistkunskap, kunskapsuppbyggande projektkonsortier och optimering av värdekedjor. På så sätt bidrar vi till att regioners styrkeområden kan växa.

Regioner stärker regioner

iHubs Sweden knyter samman regioner med regioner. Det är möjligt genom vår nära koppling till Vinnväxtvinnare i Vinnovas Vinnväxtprogram samt andra hubbar och noder från hela landet. Det innebär att styrkeområden från olika regioner kan hämta inspiration från varandra och på så sätt bli än mer konkurrenskraftiga.

Internationellt fokus

Innovationshubbar är idag ett etablerat begrepp i många regioner i Europa. Dessa iHubs utgår ofta från smart specialisering för att lyfta en regions styrkeområden, en metod som initierats av EU-kommissionen. Därigenom ingår iHubs Sweden i ett väl förankrat europeiskt nätverk. På så sätt kan svenska regioner hitta fram till internationella partners och svenska företag nå ut till en global marknad.

Hållbarhet och jämställdhet

iHubs Sweden stöder alltid ett eller flera av de huvudmål och delmål som finns i Agenda 2030. iHubs Sweden verkar för jämställdhet i det svenska innovationssystemet.