Liten ordbok om iHubs Sweden

iHubs Sweden vill bidra till att accelerera utvecklingen inom svenska styrkeområden genom att koppla samman aktörer och driva innovation och acceleration på systemnivå. Vår utgångspunkt är samverkan mellan företag, forskare, politiker, finansiärer och offentlig sektor. Vi tror på mötesplatser. På att bygga nätverk där nya innovationer kan växa.

Digital transformation

Digital transformation förändrar människors liv, samhällets aktörer, platser och regioner. Vi står mitt i en av de största förändringar som mänskligheten ställts inför. Stora ord, ja, men den digitala transformationen är något av det mest omtumlande som vi människor haft att hantera. Den utmaningen vill iHubs Sweden vara med och möta.

Framtiden

Vi ska inte påstå att vi vet. Framtiden är på många sätt okänd för oss. Men vi ser redan nu hur digital transformation stöper om hela vårt samhälle. Det gäller människors personliga liv, utbildning, forskning, hur företag växer fram, hur företag går under. Hur nya förutsättningar tvingar samhällets organisationer att förändras i grunden.
Mitt i detta vill iHubs Sweden samla aktörer som tillsammans hittar styrkan att möta de utmaningar som redan är här och de som väntar imorgon, nästa vecka, nästa månad och de kommande åren.

Globala företag

Genom iHubs Sweden kan stora globala företag nå in till regionala forsknings- och innovationsmiljöer som finns runt om i Sverige. Vi vill öppna dörrar för att konkreta insatser kring digitalisering och teknikskiften ska kunna ske.

Globala utmaningar

Här har vi stort fokus. Svensk industri måste vara rustad för att möta de globala utmaningarna. Vi kommer inte undan den ökande internationella konkurrensen. Men med innovation, hållbarhet och kreativa samarbeten kan vi göra det möjligt för svenska företag att nå ut i världen. Den resan vill iHubs Sweden vara med på.

Gränser

iHubs Sweden är sprungen ur samverkan. Det betyder att vi gärna ser fler aktörer som tillsammans med oss bygger vidare på det. Vi är en öppen innovationsplattform som tror starkt på att tillsammans blir vi starkare!

Hållbarhet

Vi har bara en jord. En enda planet. Den här. Där vi lever. Hållbarhet är för oss en förutsättning för ny kunskap och nya framgångsrika produkter, tjänster och processer som leder till ökad konkurrenskraft för svenskt näringsliv.

Impact hub

Ja, iHubs Sweden är en impact hub. Det handlar om genomslag, om påverkan. Och faktiskt, det där slitna uttrycket, att ”göra skillnad”. Vi tror fortfarande på det.

Innovations- och tillväxtekosystem

iHubs Sweden tror på innovations- och tillväxtekosystem. Vägen framåt är att vara många, att vara olika, och att komma samman för att tillsammans utveckla lösningar på utmaningar och behov som finns och växer fram i vårt alltmer globaliserade samhälle.

Innovationshub

Ja, iHubs Sweden är en innovationshub. Vi tror på att innovation och entreprenörskap kombinerat med teknologiska genombrott kan lyfta svensk industris styrkeområden. iHubs Sweden vill inspirera regionala aktörer som vill sätta upp egna innovationshubbar och utveckla styrkeområden där akademi, näringsliv och politiken tillsammans kan nå global synlighet och konkurrenskraft.

Innovationshöjd

Det är en våra bästa grenar. Vi vet att där riskerna är som störst väntar också de största vinsterna. Det är därför vi alltid siktar mot hög höjd i innovationer. Det är risker vi måste ta.

Internationella samarbeten

I Europa växer det idag fram ett stort antal regionala innovationshubbar. iHubs Sweden är en del av denna rörelse och genom den får vi ett brett internationellt nätverk. Detta nätverk är en stark resurs för regioner och platser i Sverige som vill växa.

Jämställdhet

iHubs Sweden arbetar för att både kvinnor och män på ett jämställt sätt deltar och har inflytande
i utvecklingen av regionala innovationsmiljöer och svenska styrkeområden.

Metoder

iHubs Sweden har många olika verktyg och metoder för att bidra till regioners växande. Vi mäklar samman parter. Matchmaking är en del av vårt DNA. Att driva långsiktiga program är vår vardag. Vi jobbar med VD-nätverk, branschråd, industriråd, projektportföljer, förstudier och event. I grunden syftar våra metoder till effektiv systeminnovation och systemacceleration av våra styrkeområden.

Mångfald

Innovation skapas ur mångfald. Mångfald skapar innovation. iHubs Sweden arbetar för att olika idéer ska få mötas, att perspektiv får brottas mot varandra, att människor från skilda miljöer och sammanhang tillsammans bygger något nytt.

Regionala företag och organisationer

Företag och organisationer som redan idag är engagerade i exempelvis Vinnväxtinitiativ kan genom iHubs Sweden få hjälp att hitta andra Vinnväxtinitiativs nätverk och andra noder.

Regioner

iHubs Sweden är ett verktyg för regioner och platser som vill öka takten för hållbar utveckling inom tillväxtområden, särskilt inom teknik- och kunskapsdrivna områden. Utifrån regioner sammanför vi parter och aktörer och med vår koppling till nationella och internationella miljöer är vi del i något större.

Smart specialisering

Grunden för iHubs Sweden är smart specialisering som en metod för att stärka svensk industri, lyfta regioner och skapa internationella framgångar.

Styrkeområden

Inom iHubs Sweden ryms ett flertal styrkeområden. Flera av dessa är knutna till de Vinnväxtinitiativ som Vinnova finansierar. Här kan nämnas automation, bioekonomi, bredband och sensorteknologi, cirkulära materialflöden och miljöteknik, geografisk informationsteknik, life science, industriell IT, robotik, smarta städer och hus, smarta textilier, avancerade stål, sport och outdoor samt visualisering och bildanalys.

Systemacceleration

Systemacceleration är ett samlingsnamn för de sätt som vi så effektivt som möjligt för samman aktörer i nya gemensamma forsknings-, utvecklings- och innovationsaktiviteter i syfte att skapa nya konkurrenskraftiga verksamheter och lösningar.

Systeminnovation

Systeminnovation handlar om att kunna förändra och utveckla de styrkeområden som vi jobbar med på en systemnivå, till exempel genom att identifiera och initiera nya typer av tillväxt- och innovationsstöd, men också genom att attrahera nya viktiga företag och organisationer till våra samarbeten.

Verkstad

iHubs Sweden vill få saker att hända. Vi kallar det för verkstad. Det är praktiskt, konkret och mätbart.

Vinnväxt

iHubs Sweden har vuxit fram som en idé inom Vinnväxtprogrammet som drivs av Vinnova. Vinnväxt är en tävling för regioner för att främja hållbar tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.
Genom att sammanföra Vinnväxtinitiativen skapar vi en gemensam miljö som stärker deras roll och position i de svenska och internationella innovations- och tillväxtsystemen. Vilket i sin tur hjälper regioner att växa och leder till att svensk industri blir starkare i en ökad global konkurrens.

Världsklass

Ett stort ord. Men vi menar det. På allvar. iHubs Sweden vill bidra till att utveckla regioner och platser till innovativa miljöer av världsklass.